Privacy statement

Privacybeleid Scenter

Privacybeleid Scenter
Scenter hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Scenter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

 • wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Scenter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Scenter B.V.
Hoofdstraat 25
3971 KA  Driebergen-Rijsenburg
Mail: info@scenter.nl
Telefoon: 0343-529320


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Scenter verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of mailings.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.


Verstrekking aan derden
Scenter verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Scenter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.


Bewaartermijn
Scenter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Evenementaanmeldingen: tot 12 maanden na afloop van het evenement. Reden: registratie evenement en toesturen informatie naderhand.
 • Boekbestellingen: tot 3 maanden na afhandeling van de bestelling. Reden: correcte afhandeling bestelling en toesturen informatie naderhand.
 • Contactformulieren: tot 12 maanden na insturen van het formulier. Reden: contact opnemen naar aanleiding van formulier en toesturen informatie naderhand.
 • Sollicitatieformulieren: tot 3 maanden na inzending van het formulier. Reden: nodige informatie voor sollicitatieprocedure.


Beveiliging
Scenter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scenter.nl.


Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Al deze verzoeken dienen per mail gestuurd te worden naar info@scenter.nl.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek op onze website geen cookies ontvangt.


Bezoekersgegevens statistische doeleinden
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de Scenter website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.


Koppeling met andere websites
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Scenter. Je dient je ervan bewust te zijn dat Scenter niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Daarnaast kan geen enkel recht worden ontleend aan de andere sites en bronnen die Scenter gebruikt en deelt als inspiratie op haar website.