Privacy statement

Privacy beleid Scenter

Privacy beleid Scenter

Scenter hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit

privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Scenter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich

mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen

en deze respecteren.

 

Als Scenter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover

of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Scenter

Hoofdstraat 152

3972 LE Driebergen

mail: info@scenter.nl

Telefoon: 0343-529320

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Scenter verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of mailings
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je

vragen:

- Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.

 

Verstrekking aan derden

Scenter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scenter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Bewaartermijn

Scenter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Evenementaanmeldingen: tot 12 maanden na afloop van het evenement 

Reden: registratie evenement en toesturen informatie naderhand

 

 • Boekbestellingen: tot 3 maanden na afhandeling van de bestelling 

Reden: correcte afhandeling bestelling en toesturen informatie naderhand

 

 • Contactformulieren: tot 12 maanden na insturen van het formulier 

Reden: contact opnemen n.a.v. formulier en toesturen informatie naderhand

 

 • Sollicitatieformulieren: tot 3 maanden na inzending van het formulier 

Reden: nodige informatie voor sollicitatieprocedure

 

 

Beveiliging

Scenter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scenter.nl

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je

hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij

indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor

kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Al deze verzoeken dienen per mail gestuurd te

worden naar info@scenter.nl

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw

computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek op onze site geen cookies

ontvangt.

 

Bezoekersgegevens statistische doeleinden

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden.

Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor

intern beleid en voor verbetering van de Scenter website. Deze informatie is niet te

herleiden tot een individuele bezoeker.

 

Koppeling met andere websites

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Scenter. Je dient je ervan bewust te zijn dat Scenter niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Daarnaast kan geen enkel recht worden ontleend aan de andere sites en bronnen die Scenter gebruikt en deelt als inspiratie op haar website.